Oficiul pentru Studii Pedologice si Agrochimice Iasi Oficiul pentru Studii Pedologice si Agrochimice Iasi
ANUNT privind ocuparea prin concurs a unui post de INGINER CU STUDII SUPERIOARE, in cadrul Oficiului Judetean pentru Studii Pedologice si Agrochimice Iasi
Data adaugarii: 14/03/2019

  

 

 

 

anunţ

 

privind ocuparea prin concurs a unui post vacant de inginer cu studii superioare în cadrul

Oficiului Judeţean pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Iaşi

 

 

Concursul va avea loc la sediul Oficiului Judeţean pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Iaşi, din Mun Iasi, strada Dumbrava Rosie, nr 3, Jud Iasi în data 15 aprilie 2019, orele 10.00  proba scrisă.

Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în perioada 01 – 08.04.2019, la sediul institutiei -Compartimentul Financiar Contabilitate Administrativ Resurse Umane, din Mun Iasi, strada Dumbrava Rosie, nr 3, Jud Iasi, Telefon 0232 277435, e-mail ospa_is@yahoo.com

 

 

  1. Documente solicitate:

a.)    cerere de inscriere;

b.)    copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c.)    copii ale documentelor care atesta nivelul studiilor;

d.)    copii ale documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice postului

e.)    carnetul de munca, sau dupa caz, adeverintele care atesta vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie;

f.)      cazierul judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa il faca incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

g.)    adeverinţa medicală care să ateste starea de sănatate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior solicitării transferului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

h.)    curriculum vitae Europass.

 

Actele prevăzute la alin.1 lit. b)-e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificarii conformităţii copiilor cu acestea.

 

  1. Condiţii generale şi specifice privind ocuparea prin concurs a postului de inginer cu studii superioare

 

2.1.Conditii generale:

a.)    are cetăţenia română, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spatiului Economic European şi domiciliul în România;

b.)    cunoaşte limba romană, scris şi vorbit;

c.)    are capacitate deplină de exerciţiu;

d.)    are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de către alte unităţi sanitare abilitate;

e.)    îndeplineste condiţiile de studii si, dupa caz de vechime sau dlte conditii specifice potrivit cerintelor postului;

f.)      nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului, ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 

2.2  Conditii specifice

a.)    studii superioare in domeniul agronomie absolvite cu diploma de licenta;

b.)    vechime in specialitatea studiilor superioare de minim 10 ani

 

  1. Etapele desfasurarii concursului de ocupare a postului de inginer cu studii superioare

 

a.)    Selectia dosarelor:

- comunicarea rezultatelor: 09.04.2019, pana la ora 16.00

- depunerea contestatiilor in urma selectiei dosarelor: 10.04.2019, pana la ora 16.00

- afisarea rezultatelor in urma rezolvarii contestatiilor: 11.04.2019, pana la ora 16.00

      b.) Proba scrisa:

- comunicarea rezultatelor: 15.04.2019, pana la ora 16.00

- depunerea contestatiilor in urma probei scrise: 16.04.2019, pana la ora 16.00

- afisarea rezultatelor in urma rezolvarii contestatiilor: 17.04.2019, pana la ora 16.00

      c.) Interviul:

            - data si ora desfasurarii: 18.04.2019. ora 10.00

            - comunicarea rezultatelor: 18.04.2019, ora 16.00

            - depunerea contestatiilor in urma afisarii rezultatelor: 19.04.2019, pana la ora 13.00

            - afisarea rezultatelor in urma rezolvarii contestatiilor : 19.04.2019, pana la ora 15.00

            - afisarea rezultatelor finale: 19.04.2019, pana la ora 16.00

 

In cadrul interviului evaluarea persoanelor se va face dupa urmatoarele criterii:

a.)    capacitatea de analiza si sinteza

b.)    motivatia candidatului

c.)    comportamentul in situatii de criza;

d.)    initiativa si creativitate;

e.)    abilitati si cunostinte impuse de functie.

 

  1. Tematica:

 

I.                    Bazele agrochimice ale fertilizarii in raport cu rolul nutrientilor si cerintelor plantelor in elemente nutritive.

II.                 Solul ca mediu de nutritie pentru plante si de aplicare a ingrasamintelor si amendamentelor.

III.               Corectarea reacţiei chimice a solurilor prin amendare;

IV.              Controlul starii de fertilitate prin analiza agrochimica, in vederea folosirii rationale a ingrasamintelor, diagnoza starii de nutritie a plantelor agricole si horticole si corectarea ei prin ingrasaminte.

V.                 Normele tehnice privind protectia mediului, in special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura.

 

 

 

 

 

 

  1. Bibliografie

a.) Avarvarei I., M. Goian, V. Davidescu, R.Mocanu, C. Caramete, M Rusu, 1997, Agrochimie, Editura Sitech, Craiova

b.) Avarvarei, I., Volf Mariana, 2006, Metodologia recunoaşterii amendamentelor de sol şi a îngrăşămintelor chimice, Editura „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi.

c.) Budoi, Gh., 2000, Agrochimie, Solul şi planta, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti.

d.) Borlan Z., Hera Cr., 1973- Metoda de apreciere a starii de fertilitate a solului in vederea folosirii rationale a ingrasamintelor, Ed. Ceres, Bucuresti;

e.)  Davidescu D. si colab., 1981- Agrochimie, Ed. Didactica si pedagogica, Bucuresti;

Rusu M. si colab., 2005- Tratat de agrochimie, Ed. Ceres, Bucuresti;

f.) Lăcătuşu, R., 2000, Agrochimie, Editura Helicon, Timişoara.

 

*** 1981- Metodologia de analiza agrochimica a solurilor, Ministerul Agriculturii, ICPA Bucuresti;

*** Ordinul 344/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind protectia mediului, in special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura;

*** Metodologia elaborarii studiilor pedologice, vol I,II,III (bonitarea terenurilor agricole)

*** Instructiuni de intocmire a studiilor agrochimice, vol I,II,III , ICPA Bucuresti.

 

 

 

14.03.2019

 

Director,

Ing. Hlihor Mihai

 

 

 


COMPARTIMENTUL LABORATOR
Data adaugarii: 04/10/2018

ANALIZE CHIMICE - SOL

- Pregatirea probei (uscat , mojarat);
- Redactare buletin analiza;
- Reziduu fix +CTSS;
- Suma bazelor ;
- Aciditatea hidrolitica;
- Aciditatea totala;
- pH (in apa);
- Carbonati;
- Humus;
- Azot total;
- Materie organica prin calcinare;
- Fosfor solubil;
- Potasiu solubil;
- Aluminiu mobil;
- Analiza granulometrica;
- Umiditate la 105 c
- Coeficient de hygroscopicitate ;
- Greutate volumetrica;
- Saruri solubile (anioni si cationi);
- Sodiu schimbabil;
- Capacitate de schimb cationic;
- Nitrati
- Carbonat de calciu activ;
- Fierul solubil;
- Microelemente (B, Zn,Cu, Mn);
- Calcul buletin

 

ANALIZE CHIMICE - PLANTA

- Proteina bruta;
- Celuloza;
- Fosfor;
- Potasiu;
- Calciu;
- Magneziu;
- Zinc;
- Cupru;
- Mineralizare;
- Pregatire probe.

 

ANALIZE INGRASAMINTE CHIMICE

- Azot total din nitrocalcar + uree;
- Azot total din azotat de amoniu;
- Azot total din sulfat de amoniu;
- Azot total din ingrasamant complex;
- Fosfor total din supefosfat;
- Fosfor total din ingrasamant complex;
- Potasiu;
- Fosfor solubil din ingrasamant simplu;
- Fosfor solubil din ingrasamant complex;
- Pregatit probe ingrasamant;
- Buletin de analiza.

 

ANALIZE INGRASAMINTE ORGANICE

- Azot total;
- Fosfor;
- Potasiu;
- Calciu;
- Magneziu;
- Pregatire probe;
- Buletin analize;
- Mineralizare;
- Metale grele.


COMPARTIMENTUL AGROCHIMIE
Data adaugarii: 04/10/2018

La nivelul judetului Iasi s-au cartat agrochimic - 378.285 ha teren agricol, respectiv 99,50%.
Studiile agrochimice au in vedere controlul starii de fertilitate a solului pentru stabilirea necesarului de ingrasaminte.
Prin fertilitatea solului, intelegandu-se capacitatea solului de a pune la dispozitia plantelor apa, elemente si substante nutritive si de a asigura conditii fizico-chimice si biologice optime pe tot parcursul cresterii si dezvoltarii plantelor.
Ingrasamintele chimice si organice fiind un factor esential al sporirii productiei agricole, aplicarea lor trebuie facuta cu discernamant in functie de conditiile locale specifice solului, gradul lui de aprovizionare cu elemente nutritive, necesarul de nutrienti al plantelor si recoltele prognozate.


COMPARTIMENTUL PEDOLOGIE
Data adaugarii: 04/10/2018

Studiul pedologic este un studiu special pentru delimitarea, inventarierea si evaluarea resurselor de sol, pentru delimitatea si inventarierea factorilor limitativi sau restrictivi ai utilizarii terenurilor pentru productia agricola, pentru delimitatea si inventarierea zonelor poluate, precum si pentru estimarea nivelurilor de productie pentru terenurile agricolem exprimate in baza notelor (punctelor de bonitare pentru conditii naturale).

 Acasa   |   Portofoliu   |   Prezentare   |   Contact   |   Cariera   |   Poze

Copyright © Quartz Matrix | Toate drepturile rezervate